【FFBE】新キャラ 星虹の技師リド ガチャ券30連

https://youtu.be/Bcbxnbyo2JE